rabble

[ˈræbəl] [ˈræbəl]

n. 乌合之众,起哄的群众,下层社会,拨火棍

vt. 聚众闹事,用拨火棍搅动

详细释义

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

n /ˈræbəl/

乌合之众;暴民

机械搅拌器

the rabble:普通民众

vt /ˈræbəl/

用搅拌器搅拌 【冶】

英英释义

n.
a disorderly crowd of people
disparaging terms for the common people

词形变化

请选择错误类型(可多选):
其他错误(选填):
500/500