transaction

[trænˈzækʃən] [trænˈzækʃən]

n. 交易;事务;办理;会报,学报

详细释义

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

  • 四级
  • 专四
n /trænˈzækʃən/

交易;业务;买卖

处理业务;交易行为

交易 【计】

事务(处理) 【计】

常用短语

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

  1. cash transaction 现金交易

英英释义

n.
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities)

同反义词

词形变化

请选择错误类型(可多选):
其他错误(选填):
500/500