prevention

[prɪˈvenʃən] [priˈvɛnʃən]

n. 预防,防止;阻止,妨碍;预防方法;预防药

详细释义

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

 • 专四
 • 雅思基础
n /prɪˈvenʃən/

防止;预防;阻止;阻碍

 • crime prevention

  预防犯罪

 • the prevention of heart disease

  心脏病的预防

comp /prɪˈvenʃən/

预防的;防止的;阻止的

 • a prevention strategy

  一项防范策略

 • prevention measures

  预防措施

英英释义

n.
the act of preventing
请选择错误类型(可多选):
其他错误(选填):
500/500