obstetrician

[ˌɒbstəˈtrɪʃən] [ˌɑbstəˈtrɪʃən]

n. 产科医师

详细释义

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

n /ˌɒbstəˈtrɪʃən/

产科医师 【医】

  • Have a discussion with one of the consultant obstetricians.

    和一名产科顾问医师讨论一下。

英英释义

n.
a physician specializing in obstetrics

词形变化

请选择错误类型(可多选):
其他错误(选填):
500/500