antioxidant

[ˌæntɪˈɒksɪdənt] [ˌæntaɪˈɑksɪdənt]

n. 抗氧化剂

详细释义

源自:《新世纪英汉大词典》Collins外研社

n /ˌæntɪˈɒksɪdənt/

抗氧(化)剂 【化】

抗氧化剂(如维生素C、维生素E等,能抵消氧化作用在生物体内产生的危害) 【生】

英英释义

n.
substance that inhibits oxidation or inhibits reactions promoted by oxygen or peroxides

词形变化

请选择错误类型(可多选):
其他错误(选填):
500/500